Processing an incoming fax_810x456

screenshot depicting the processing of an incoming fax